កម្មវិធីនៃ
ផលិតផលរបស់យើង

ម៉ាក Mingke ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែកថែកម្លាំងខ្ពស់ដើរតួនាទីរបស់សមាសភាគស្នូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្មជាច្រើន។

សេវាកម្មខ្សែក្រវ៉ាត់ STEEL

ដោយស្វ័យប្រវត្តិកាកបាទផ្សារដែក, បំណះថាស, បាញ់ Peening, បំបែកជួសជុល, មូលបត្របំណុល V-មិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំង, ខ្សែក្រវាត់តាមដាន, ខ្សែក្រវាត់នៅលើករសម្អត ... តំបន់។

We have professional after-sale service offices in Thailand, Turkey, Brazil, Iran, Russia, Australia, Poland and Taiwan-China.