අයදුම්පත්
අපගේ නිෂ්පාදන

Mingke වෙළඳ නාමය උසස් ශක්තිය වානේ තීරය බොහෝ කර්මාන්ත ශාලා ස්වයංක්රීයකරණය ක්රියාවලිය පද්ධති ප්රධාන සංරචකයක් වන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

ස්ටීල් තීරය සේවා

ස්වයංක්රීය කුරුස පෑස්සුම්, ලෝක ආදිවාසී යොදන පැචින්, එතැන් Peening, පැළුම් අළුත්වැඩියාව, V-කඹය, බන්ධන, බෙල්ට් ට්රැකින්, බෙල්ට් පිරිසිදු Shot ....

We have professional after-sale service offices in Thailand, Turkey, Brazil, Iran, Russia, Australia, Poland and Taiwan-China.